Trust Board


SHRI COCHIN DHERAWASHI JAIN SANGH TRUSTEE SAMITHIO

1. Samvat 1977 mahavad pancham Ravivar Dt 27.2.1921

1. Seth DHANJI LILADHAR.
2. Seth VELJI SHIVJI & CO.
3. Seth GOVARDHAN HATHI BHAI & CO.
4. Seth DEVJI PETHRAJ.
5. Seth BHANJI JEVATH
6. Seth LAXMICHAND NATHU & CO.
7. Seth HARJIVAN CHAGAN.

2. Samvat 1985 Posh vad Dasam Ravivar Dt 15.1.1938

1. Seth DHANJI LILADHAR .
2. Seth BHANJI JEVATH .
3. Seth JAVARILAL ANANDJI .
4. Seth GOVARDHAN HATHI BHAI & CO.
5. Seth NANCHAND MERAJ &CO.

3. Samvat 2002 Posh vad Poonam Shanivar Dt 2-2-1946

1. Shrimathi HIRUBAI.
2. Shah BHANJI JEVATH
3 Shah ANANDJI MALSHI
4 Shah AMRUTHLAL GOVARDHAN
5 Shah PRABHUDASS MERAJ

4 . Samvat 2007 Vaishak Sudh Satham Ravivar Dt 13-5-1951

1. Seth ANANDJI MALSHI .
2. Seth BHANJI JEVATH.
3. Seth AMRUTHLAL GOVARDHAN .
4. Seth AMARCHAND SAMJI .
5. Seth DHIRAJLAL PRABHUDASS

5. Samvat 2011 Asho vad Ekkam Ravivar Dt 16- 10 -1955

1. Seth ANANDJI MALSHI .
2. Seth AMRUTHLAL GOVARDHAN.
3. Seth UMARSHI JEVATH KHONA
4 . Seth AMARCHAND SAMJI .
5. Seth DHIRAJLAL PRABHUDASS.

6. Samvat 2021 Chaitra vad Thrij Ravivar Dt 18-4-1965

1. Seth ANANDJI MALSHI .
2. Shah UMARSHI JEVATH KHONA
3. Shah MANEKLAL BHAGVANJI From (2.5.65)
4. Shah AMARCHAND SAMJI
5. Shah DHIRAJLAL PRABHUDASS

7. Samvat Dt : 12.10.1968

1. Shri DEVSHI BHANJI KHONA
2. Shri JAVARILAL ANANDJI
3. Shri ABHAY KUMAR AMRUTLAL LALAN.
4. Shri SHANTILAL VADILAL DOSHI
5. Shri CHAMANLAL MANSHI
6. Shri DHIRAJLAL PRABHUDASS

8. Samvat 2030 Jeth sud 13 Ravivar Dt: 2.6.1974

1. Shri DEVSHI BHANJI KHONA
2. Shri MANEKJI KOOVARJI
3. Shri VISANJI PADAMSHI
4. Shri DHIRAJLAL PRABHUDASS
5. Shri BHAVANJI SHAMAJI
6. Shri TARCHANDBHAI AMULAKHBHAI
7. Shri MAGANLAL MANILAL

8. Samvat 2032 Asho sud 3 Ravivar Dt: 26.9.1976

1.Shri DEVSHI BHANJI KHONA
2. Shri MANEKJI KOOVARJI
3. ShrI VISANJI PADAMSHI
4. Shri DHIRAJLAL PRABHUDASS
5. Shri BHAVANJI SHAMAJI
6. Shri MAGANLAL MANILAL
7. Shri MOTHICHAND POONJABHAI

9. Samvat 2036 Dt: 27.4.1980

1. Shri DEVSHI BHANJI KHONA
2. Shri MANEKJI KOOVARJI
3. Shri JAVARILAL ANANDJI (from 15.10.80)
4. Shri DHIRAJLAL PRABHUDASS
5. Shri BHAVANJI SHAMJI
6. Shri MAGANLALMANILAL
7. Shri MOTHICHAND POONJABHAI

10. Samvat 2039 maha vad 2 Ravivar Dt; 30.1.1982

1. Shri DEVSHI BHANJI KHONA
2. Shri JAVARILAL ANANDJI
3. Shri MEGHJI LALJI DHARAMSI
4. Shri BHAVANJI SHAMJI
5. Shri MAGANLAL MANILAL
6. Shri SAILESHKUMAR TARACHAND
7. Shri DHIRAJLAL PRABHUDASS

11 Samvat 2043 Dt; 25.1.1986

1. Shri BHAVANJI SHAMJI
2. Shri DEVSHI BHANJI KHONA
3. Shri JAVARILAL ANANDJI
4. Shri ABHAY KUMAR AMRUTHLAL ( from 24.4.83)
5. Shri MEGHJI LALJI
6. Shri DHIRAJLAL PRABHUDASS
7. Shri SAMARESH TARACHAND (from 2.3.86)

12. Date : 23.4.1986

1. Shri BHAVANJI SHAMJI
2. Shri DHIRAJLAL PRABHUASS
3. Shri ABHAY .A. LALAN
4. Shri SAMARESH . T. BHANUSALI
5. Shri JAVARILAL ANANDJI
6. Shri MEGHJI LALJI
7. Shri HIMATHLAL MULCHAND
8. Shri MANSUKHLAL VADALIYA( from 29.6.86)after the death of Dhirajlal bhai

13. Date :15.5.1988

1. Shri VISHANJI PADAMSHI
2. Shri KISHORE SHAMJI
3. Shri PRAVIN .C. SHAH
4. Shri PRABHULAL NANALAL
5. Shri RAJESH DHIRAJLAL.

14. Date :

1. Shri PRAVIN .C. SHAH
2. Shri KISHORE SHAMJI
3. Shri MANIKANT KHONA
4. Shri SHANTHILAL LALAN
5. Shri HIMATHLAL DAND

6. Shri RAJESH DHIRAJLAL
7. Shri.NAVIN LALAN
.

15. Date :03.6.2007

1. Shri KISHORE SHAMJI
2. Shri VIRENDRA M VADALIYA
3. Shri NITHIN JAVERI
4. Shri MUKESH KANTILAL SHAH
5. Shri BHARATH N KHONA
6. Shri MANIKANT KHONA
7. Shri PRAVIN .C. SHAH.