DONORS


 

THE MAIN SPONSERER OF SHATABDI AND PRATISTHA MAHOTSAV.

-----------------------------------------------------------------

INSPIRED BY LATE SHRI MAGANLAL MANILAL SHAH AND SHRIMATI RUKSHMANIBEN MAGANLAL SHAH.
SHRI PRAVEENBHAI MAGANLAL SHAH
(KUTCH- MANDWI PRESENTLY IN COCHIN).
IS THE MAIN SPONSER.
BENEFACTORES OF GODS IDOL AND GOKHLA(ENCLAVE)

Idol Name
Donor of Idol
Donor of Gokhla (Enclave)
SHRI SUPARSWANATH BHAGAWAN RE-INSTALATION SHRI SUSHILKUMAR DINESHCHANDRA DAGA IN MEMORY OF LATE SHRI DINESHCHANDRA DHANJI DAGA.
SHRI AADINATH BHAGAWAN SHRI VIMALABEN AMRATLAL SHAH
IN MEMORY OF LATE SHRI AMRATLAL CHATRABHOJ SHAH
SMT.BHAGAYAWANTI PRAVEENCHANDRA SHAH
IN MEMORY OF LATE SHRI POPATLAL KARMANCHAND SHAH
SHRI GAUTAM SWAMI LATE SHRI LILAWANTIBEN DHIRAJLAL SHAH
IN MEMORY OF LATE SHRI DHIRAJLAL PRABHUDAS SHAH
NATIVE - VERTHEJWALA
SHRI SANTHIBHAI POPATLAL LALAN & FAMILY
IN MEMORY OF LATE SHRI LAKSHMIBEN POPATLAL LALAN.
SHRI SIMANDHAR SWAMI SHRI RAMESH BHAWANJI SHAH & FAMILY (M/S SHAH AND CO.) SHRI RAMESH BHAVANJI SHAH & FAMILY
IN MEMORY OF LATE SHRI BHANUMATI BHAVANJI SHAH
YAKSH
RE-INSTALATION
SHRI MALAI RATILAL CHANDARIA
IN MEMORY OF LATE SHRI RATILAL
PUNJABHAI CHANDARIA NATIVE- LAKHABAWAD.
YAKSHNI
RE-INSTALATION
SHRI MANILAL GHELABHAI MEMORIAL TRUST
IN MEMORY OF LATE SHRI ZAVERBEN MANILAL GHELABHAI.
SHRI VIJAYSANTI SURISVERJI MAHARAJSAHEB
SHRI HEMCHANDJI KANUGA & FAMILY
IN MEMORY OF LATE SHRI BALCHANDJI AND PREMCHANDJI
SHRI ANIL LAKSHMICHAND KHONA FOR HIS HOLINESS SHRI VIJAYSHANTI SURISVERJI MARAJSAHEB CHARITY
TRUST - MUMBAI.
SHRI KALAYANSAGAR SURISVERJI MAHARAJSAHEB
RE-INSTALATION
SHRI MANILALGHELABHAI MEMORIAL TRUST
IN MEMORY OF LATE SHRI MANILAL GHELABHAI.BENEFACTORES OF THE JINALAY DWAR
(RENOVATED TEMPLE DOORS)


SHRI CHANDRAPRABH JINALAY
MAIN DOOR

SHRI RAMESH NARSHI DHARAMSHI & FAMILY
IN MEMORY OF LATE SHRI NARSHI DHARAMSHI KATHAWALA.
SHRI CHANDRAPRABH JINALAY
LEFT DOOR
LATE SHRI KAUSTURIBAI GOVINDJI TRUST
IN MEMORY OF LATE SHRI GOVINDJI MALSI NAGADA.
SHRI CHANDRAPRABH JINALAY
RIGHT DOOR
SMT. MITHIBAI JETHABHAI NAGADA
IN MEMORY OF LATE SHRI JETHABHAI KHIYARAJ NAGADA.
SHRI GURUMANDIR
MAIN DOOR
LATE SHRI PRABHULAL NAANALAL SHAH
IN MEMORY OF LATE SHRI SUNDERBEN
NAANALAL SHAH.


THE SPONSERERS OF SADHARMIK BHAKTI (FOOD)
SAMVAT 2061 KARTHAK VADH 14 SATURDAY DATED 11.12.2004
NAVKARSHI (BREAKFAST) SHRI JAVERILAL BHAGVANJI SHAH PARIVAR
SWAMI VATSALYA (LUNCH) SHRI PRANLAL SAKARCHAND PARIVAR & SHRI SHANTILAL SAKARCHAND PARIVAR
SWAMI VATSALYA (DINNER) SHRI VARDHMAN STHANAKVASI JAIN SANGH - COCHIN


SAMVAT 2061 MAKSAR SUDH 1 SUNDAY DATED 12.12.2004
NAVKARSHI (BREAKFAST) SHRI GOGARI VISHA SHRIMALI JAIN GYANTI
SWAMI VATSALYA (LUNCH) SHRI HANSRAJ GOKULDAS PARIVAR &
SHRI LAKHAMSHI VELJI MEISHERI PARIVAR
SWAMI VATSALYA (DINNER) SMT MANIBAI MEGHJI LALJI DHARAMSHI


SAMVAT 2061 MAKSAR SUDH 2 MONDAY DATED 13.12.2004
NAVKARSHI (BREAKFAST)

SHRI SHANKHESHWAR PARSWANATH SAMAYIK MANDAL COCHIN

SWAMI VATSALYA (LUNCH) SHRI MANSUKLAL SHIVJI VADALIA PARIVAR &
SHRI SAKARCHAND DOSABAI PORECHA PARIVAR
SWAMI VATSALYA (DINNER) SHRI KUTCHI DASA OSWAL JAIN GNATI
MAHAJAN - COCHIN.


RAJATH STAMBH DONORS OF SHRI SHATABDI AND PRATISTHA

1 SHRI ANILBHAI SHAH, MADRAS (C/O PRAVEENBHAI)

2 SHRI AMRUTLAL CHATRABHUJ SHAH PARIVAR (C/O VIMLABEN AMRUTLAL SHAH)

3 SHRI BHANJI JEVAT KHONA

4 SMT BAYABAI MANEKJI LODAY

5 SHRI MATUSHRI BHACHIBAI KOOVERJI VELJI DHARAMSHI SUTHRI (VADALA)

6 SHRI COCHIN SNATRA MANDAL

7 IN MEMORY OF SHRI CHANDULAL JEEVRAJ DHARAMSHI PARIVAR

8 SHRI CHUNILAL RAVILAL & SHRI SURESH CHUNILAL (C/O VARDHMAN ELECTRONICS, TRIVANDRUM)

9 SHRI DEVSHI BHANJI KHONA

10 SHRI DAMJI JETHABHAI MOTA PARIVAR

11 SHRI DHANJI PARBAT MEISHERI PARIVAR (C/O MANIKANT B MEISHERI)

12 SHRI DHIRAJLAL LAVJI SHAH

13 SHRI DINESHCHANDRA DHANJI DAGHA

14 SHRI DEVSHI RATANSHI LODAYA PARIVAR

15 SHRI SHAH DEVSHI RAISHI

16 SHRI HIMMATLAL MULCHAND DAND PARIVAR

17 SMT HANSABEN JAYANTILAL MEGHJI DAND

18 SHRI HARISH MULJI MOMAYA PARIVAR

19 SHRI JAVERILAL KALYANJI LODAYA PARIVAR

20 SHRI JETHABHAI KHINCHRAJ NAGDA (C/O BHARATH JETHABHAI)

21 SHRI JETHALAL VISANJI MOMAYA

22 SHRI JAYANTILAL JEVATH SHAH PARIVAR

23 SHRI KISHORE SHAMJI KURWA

24 SHRI KANTILAL UMERSHI KHONA

25 IN MEMORY OF SHRI KOOVERJI VELJI DAGHA & SHRIMATI KALAVANTI KOOVERJI DAGHA (MEETHIBAI) (C/O BHARATHKUMAR K)

26 SHRIMATI KOOVERJI MANEKJI LUTHIA

27 SHRI KHETHSHI LALJI SONI (C/O SURESHCHANDRA KHETHSHI SONI PARIVAR)

28 SHRI KANJI MEGHJI LODAYA PARIVAR KUTCH-MANDVI PRESENT IN COCHIN

29 SHRI LAKHAMSHI VELJI MEISHERI PARIVAR

30 SHRIMATI LILAVANTIBEN SHANTILAL DOSHI

31 SHRI LAKSHMICHAND VISANJI CHADA SUJAPUR PRESENT IN BHANDUP

32 MATUSHRI LEELBAI VISANJI MOOLJI KHONA PARIVAR (C/O SHRI MANIKANT
VISANJI KHONA

33 SMT MANIBAI MEGHJI LALJI DHARAMSHI

34 SHRI MOOLJI BHIYASHI LALKA, KOLKATA

35 SHRI MANISH DINESH MOTA, DUBAI

36 SHRI MANIBAI KAPOORCHAND SHAH- COIMBATORE

37 SHRI NAVEENBHAI POPATLAL LALAN PARIVAR

38 SHRI NILESH SPICES

39 SHRI NIRANJAN LAKSHMICHAND ZAVERI

40 SHRI NARANJI KALYANJI DHARAMSHI

41 SHRI KULIKANTH LAKSHMICHAND KHONA PARIVAR (C/O SHRI NAMRATA
PARAMDEEP SAMRA)

42 SHRI PRAVEENBHAI CHUNILAL SHAH

43 SMT PREMLATABEN NAVEENCHANDRA ZAVERI PARIVAR

44 ME. P. J. KATHAWALA

45 SHRI RAMESH JETHABHAI NAGDA

46 SHRI RASIKLAL RAGHAVJI SHAH

47 M/S. NAVBHARATH CYCLES & MOTOR CO, ERNAKULAM

48 SHRI RAICHAND HANSRAJ DHARAMSHI PARIVAR, MUMBAI

49 SHRI RAMNIKLAL POPATLAL LALAN PARIVAR

50 SHRI URMILA RAMESHKUMAR KHETHSHI SONI

51 SHRI RATILAL POONJABAI CHANDARIYA PARIVAR

52 SHRI SHANTIBHAI POPATLAL LALAN

53 IN MEMORY OF SMT SANTOKBEN & MORARJI BECHAR MEHTA (C/O AMRUTLAL
MORARJI SHAH PARIVAR-MUDRA-KUTCH

54 SHRI PRAVEENBHAI MAGANLAL SHAH

55 M/S. SHAH & COM. ERNAKULAM

56 SHRI SHIVJI ASARIYA LODAYA PARIVAR

57 KUMARI SONALI ASHOK MOTA & AKHAND SAUBHAGYAWATI LEELA PRASHANTH
KHONA

58 M/S. UNIVERSAL OLIORESIL (TEA LAND)

59 SHRI VASANTLAL KALYANJI SHAH (C/O BAHUL VASANTLAL SHAH

60 SHRI VISANJI KOOVERJI MOMAYA PARIVAR (C/O SHRI LAKSHMIBAI VISANJI
KOOVERJI MOMAYA

61 SHRI KOCHI JINALAY STAFF.