Lord's IdolSRI DHARMANATH SWAMI

SRI SHANTI NATH

SRI VASUPUJYA
SWAMI

SRI CHANDRA PRABH SWAMI

SRI SUMATI NATH

SRI MAHAVIR SWAMI

SUPARSWANATH

SRI AADINATH

SRI SHIMANDHAR SWAMI

SRI SANTHI NATH


SRI MUNISUVRAT SWAMI

SRI CHINTAMANI PARSWANATH


SRI SHANKESHWAR
PARSWANATH


SRI GAUTHAM SWAMI

SRI CHAKESHVARI
MATA

SRI MAHAKALI MATA

SRI PADMAVATI MATA

SRI MANIBHADRA VEER

Yaksh Shri
Kinner

Yakshini Shri
Kandharpa

Yaksh Shri
Vijay

Yakshini Shri
Bhrakutti

Yogiraj Srimadh
Vijay Shantisuri
Swarji Maharajsaheb

PARAM PUJYA
ACHARYA SRI MAD
KALYAN
SAGARSURISWARJI

PARAM PUJYA ACHARYA SRI MAD
JINDATTSURISWARJI

PARAM PUJYA ACHARYA SRI MAD
JINKUSALSURISWARJI

PARAM PUJYA ACHARYA SRI MAD
HEMCHANDRA
CHARYSURISWARJI

PARAM PUJYA ACHARYA SRI MAD
KALYANSAGAR
SURISWARJI