Shatabdi & Pratishta Mahotsav
 

SAMVAT 2061 KARTAK VAD 30 SATURDAY (11.12.2004)

Events
Benefactors
SHRI KSHETRAPAL PUJAN
SHRI JAIN MITRA MANDAL ALLEPPEY
SHRI NAVAGRIHA PUJAN
SHRI MANIKANT VISANJI KHONA AND FAMILY
SHRI DAS DIGPAL PUJAN SHRI ROHITKUMAR UMERSHI KHONA AND FAMILY
SHRI ASHTA MANGAL PUJAN SHRI JAVERILAL KALYANJI LODAYA AND FAMILY
SHRI BHAGAVATHI MANDAL PUJAN SHRI KASTURIBAI HANSARAJ LODAYA & FAMILY

EVENING

AT 7 PM
PROCESSION OF SHRI KUMARPAL RAJA AND AARTI BY SHRI KUMARPAL RAJA

AANGHI DARSHAN AND BHAKTI BHAVNA FROM 8 PM ONWARDS.

THE SPONSERERS OF SADHARMIK BHAKTI (FOOD)
SAMVAT 2061 KARTHAK VADH 30 SATURDAY DATED 11.12.2004
NAVKARSHI (BREAKFAST) SHRI JAVERILAL BHAGVANJI SHAH PARIVAR
SWAMI VATSALYA (LUNCHEON) SHRI PRANLAL SAKARCHAND PARIVAR & SHRI SHANTILAL SAKARCHAND PARIVAR
SWAMI VATSALYA (DINNER) SHRI VARDHMAN STHANAKVASI JAIN SANGH- COCHIN-- Wednesday 08th December 2004

-- Thursday 09th December 2004

-- Friday 10th December 2004

-- Sunday 12th December 2004

-- Monday 13th December 2004